messager
 
เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

แผนการดำเนินงาน
play_arrow แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-๒๕๖๓
play_arrow ผลการกำกับติดตามการดำเนินการประจำปี-รอบ-6-เดือน
play_arrow แผนดำเนินงานประจำปี-2562
play_arrow แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปี
play_arrow รายงานผลการดำเนินงาน
play_arrow แผนอัตรากำลัง-3-ปี
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
play_arrow แผนพัฒนาสามปี-(พ-ศ-๒๕๖๐-๒๕๖๒)
play_arrow รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
play_arrow แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    play_arrow รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงาน
play_arrow โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
play_arrow แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
folder รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
folder แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
folder รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
folder แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการเงินและบัญชีรายไตรมาส
play_arrow รายงานไตรมาส-ปีงบประมาณ-2562
play_arrow รายงานไตรมาส-ปีงบประมาณ-2561
play_arrow รายงานไตรมาส-ปีงบประมาณ-2560
play_arrow รายงานสถานะการคลัง 2565
play_arrow รายงานสถานะการคลัง-2564
play_arrow รายงานสถานะการคลัง-2563
play_arrow รายงานสถานะการคลัง-2562
play_arrow รายงานสถานะการคลัง-2561
play_arrow รายงานสถานะการคลัง-2560
play_arrow รายงานสถานะการคลัง-58-59
play_arrow รายงานผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย) รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
play_arrow รายงานผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย) รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow รายงานผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย) รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
folder รายงานสถานะการคลัง 2566
folder รายงานผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย) รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
play_arrow รายงานผลการดำเนินงาน (รานรับ-รายจ่าย) รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
folder รายงานสถานะการคลัง 2567
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561-2562
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2561
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2560
play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือน 2566
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือน 2567
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
play_arrow รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
play_arrow งานทรัพยากรบุคลล
play_arrow แผนพัฒนาบุคลากร
play_arrow แผ่นพับการรักษาวินัยข้าราชการ
play_arrow ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบะหว้า
play_arrow โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล
play_arrow คำสั่งเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
public ข้อมูลบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการ
public ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
public ฐานข้อมูลองค์ความรู้
group แผนอัตรากำลัง 3 ปี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)
พิธีประกาศพิธีประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลบะหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย...
จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ภายใต้หัวข้อ “เทศบาลตำบลบะหว้า ใสสะอาดต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า โดยมีนายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า เป็นประธานในพิธีกล่าวนำ ...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบะหว้า...
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธุ์ 2567 เทศบาลตำบลบะหว้า นำโดยคณะผู้บริหารร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกพื้นที่สำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน...
เทศบาลตำบลบะหว้า ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชส(อสม.) ประธานและกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview366

play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line
Lineรอปรับปรุง
Facebook
facebook-line
Line

รอปรับปรุง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ประมวลภาพรายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
play_arrow ประมวลภาพรายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม-2561
play_arrow กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม-ปี-2562-(รอบ-1-ตุลาคม-2561---31-มีนาคม-2562
play_arrow กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2562(รอบ 1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562)
play_arrow กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563(รอบ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)
play_arrow กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563(รอบ 1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563)
play_arrow รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
play_arrow รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบะหว้า
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก-External-Integrity-and-Transparency-Assessment-(EIT)
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย-ภายใน-Internal-Integrity-and-Transparency-Assessment-(IIT)
play_arrow ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
play_arrow ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
folder การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
folder ผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ประจำปี-2564
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ประจำปี-2563
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ประจำปี-2563
play_arrow รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-2562
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ปี-2561
play_arrow คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ประจำปี-2565
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบะหว้า (พ.ศ.2565-2570)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมส่งเสริมฯ
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.บะหว้า

สถิติ sitemap
วันนี้ 256
เดือนนี้4,388
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)76,747
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ