messager
 
เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาววนิดา สัพโส
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 063-9063880
นายกิตติพงษ์ งวงคำนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0854030345
น.ส.วนิดา สัพโส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 063-9063880
นายขวัญชัย ทองส่งโสม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 0847846119
นางพรธิดา นิเทียน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0819430337
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์ชื่น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0918782611
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : -
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวสุลลิดา แสนสุริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0828430182
นางสาวทัศณีย์ สายธิไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0896172103
นางรัชชุดา แดงวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0933299087
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย ดวงสุภา
พนักงานขับรถ
โทร : 0986518596
นายไพบูลย์ แจ่มสุวรรณ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 0903438498
นายอารมย์รัก ดวงสุภา
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0951949028
นายสมพจน์ ดวงสุภา
คนงานทั่วไป
โทร : 0833501816
นายบุญเยี่ยม ประทุมมา
คนงานทั่วไป
โทร : 0885384595
นายมิตร์ เถาโคตสี
คนงานทั่วไป
โทร : 0933974966