info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

หนังสือพิมพ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 68
เมื่อวาน 435
เดือนนี้ 6,716
เดือนที่แล้ว 18,102
ทั้งหมด 91,876

account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นายสุริยา แก้วไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายสุริยา แก้วไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางแอนนา นาโควงค์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางแอนนา นาโควงค์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุมินตรา นาขมิ้น)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุมินตรา นาขมิ้น)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอาภรณ์ อุ่นสากล)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอาภรณ์ อุ่นสากล)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวไทยเจริญ ไตรโยธี)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวไทยเจริญ ไตรโยธี)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนงค์ลักษณ์ อินทร์อ่อน)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางนงค์ลักษณ์ อินทร์อ่อน)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางสมปอง ผากงคำ)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางสมปอง ผากงคำ)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววนิดา สุกะดีทัด)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววนิดา สุกะดีทัด)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางอรณิชา ดาคำ)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางอรณิชา ดาคำ)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0855429228
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0855429228
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ