info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561-2562
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2561
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2560
play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
หนังสือพิมพ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 126
เดือนนี้ 12,172
เดือนที่แล้ว 22,418
ทั้งหมด 122,924

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบะหว้า นักพัฒนาชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลอากาศอำนวย ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการในเขตตำบลบะหว้า
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบะหว้าจัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการร้านค้าในชุมชน เรื่อง อาหารและความปลอดภัยในการบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า
วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบะหว้าจัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบะหว้า
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายอำเภออากาศอำนวยมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบะหว้าได้ดำเนินการตามโครงการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร และกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลบะหว้า
วันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมคณะผู้บริหารฯ มอบเงินค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ราย และหมู่ที่ 7 จำนวน 1 ราย
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview242
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview228

play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line
Facebook


language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ