messager
 
เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของ เทศบาลตำบลบะหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า มารับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
find_in_page รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
find_in_page โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการธรรมสัญจร" poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบ พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ทต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินปีงบประมาณ 2566 (ระยะที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
1 - 20 (ทั้งหมด 198 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10