ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำและท่อลอดเหลี่ยม ในเขตพื้นที่ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง