ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสำนักงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง