ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความชำรุดเสียหาย หลุดร่อน แตกร้าว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง